Cmentarz ParafialnyOpiekunem i zarządcą cmentarza parafii pw. św. Augustyna w Czapurach jest:

Firma Wielobranżowa "Kuliński", Stanisław Kuliński "Usługi Pogrzebowo Nagrobkowe",

z siedzibą: ul. Promowa 18, 61-160 Czapury.

Tel. 608-296-569


Galeria obrazów z cmentarza w Czapurach


 
 
Otwarcie Cmentarza Parafialnego w Czapurach
 
 
W Dzień Zaduszny, niedzielę 2 listopada 2008 roku, odbyła się uroczystość poświęcenia nowego cmentarza parafialnego Parafii pw. Św. Augustyna w Czapurach. Uroczystość rozpoczęła się odprawieniem Mszy świętej sprawowanej w intencji zmarłych parafian, którą celebrował biskup Zdzisław Fortuniak.
Po akcie poświęcenia cmentarza przez księdza biskupa, proboszcz Parafii Św. Augustyna ksiądz Mariusz Dudkiewicz podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego powstania, a zwłaszcza gminnym władzom samorządowym reprezentowanym na uroczystości przez Burmistrz Zofię Springer i miejscowych Radnych.
Cmentarz parafialny w Czapurach znajduje się na wzniesieniu przy ulicy Spokojnej. Aktualnie wysiłkiem parafian został już ogrodzony, a także wybudowano parking. Natomiast drogę dojazdową do cmentarza i pól sfinansowano ze środków gminnych. W przyszłości droga ta zostanie jeszcze lepiej utwardzona, wybudowany zostanie chodnik i nieodzowne odwodnienie terenu.

ŹRÓDŁO: www.mosina.pl

 
aktualne dane sprawdzaj zawsze na parafialnej stronie www.augustynczapury.pl

REGULAMIN CMENTARZA
PARAFII PW. ŚW. AUGUSTYNA
W CZAPURACH
 
         Cmentarz jest miejscem świętym, przeznaczonym do chowania zmarłych. Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na terenie całego cmentarza.
 
1. Właścicielem cmentarza jest parafia.
2. Cmentarz jest otwarty od zmroku do świtu.
Przebywanie na terenie cmentarza po zmroku jest zabronione.
3. Nie zezwala się bez zgody zarządcy cmentarza na wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza.
4. Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych.
Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza.
5. Zabrania się samowolnego sadzenia i wycinania drzew i krzewów znajdujących się na terenie cmentarza.
6. Na terenie cmentarza i parkingu zabrania się działalności handlowej bez zgody zarządu cmentarza.
7. Zabrania się na terenie cmentarza palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
8. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, kradzieży, czy zjawisk przyrodniczych.
9. Do kompetencji zarządzającego cmentarzem należy:
● ustalenie miejsca pochówku
● pobieranie opłat na rzecz parafii za miejsca pochówku oraz innych opłat przewidzianych Regulaminem Opłat Cmentarnych
● wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach
10. Prawo do pochówku na cmentarzu parafialnym mają parafianie parafii pw. św. Augustyna oraz (na mocy Konkordatu między państwem a Kościołem katolickim) członkowie innych wyznań i religii oraz osoby niewierzące zamieszkujące na terenie parafii. Za zgodą zarządcy możliwe jest chowanie katolików z innych parafii po przedstawieniu zaświadczenia z parafii zamieszkania.
11. Opłatę za miejsce pochówku na cmentarzu uiszcza się przy zgłoszeniu pochówku w Biurze Parafialnym na okres 20 lat (nie dotyczy to grobowców), albo do następnego pochówku w tym samym miejscu.
12. Po 20 latach od dnia ostatniego pochówku grób może ulec likwidacji. Nie dotyczy to grobów murowanych, przeznaczonych do złożenia ciała więcej niż jednej osoby.
13. Termin dalszego istnienia grobu może zostać przedłużony w Biurze Parafialnym przez złożenie pisemnego oświadczenia osoby opiekującej się grobem i uiszczenia stosownej opłaty, co najmniej pół roku przed upływem 20 lat.
14. Przy zgłaszaniu pochówku, rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z zarządem cmentarza wybór firmy pogrzebowej, która ma podpisaną umowę z parafią.
15. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić zarząd cmentarza o zamiarze postawienia nagrobka, wnieść odpowiednią opłatę, przedstawić projekt i dokonać wyboru firmy kamieniarskiej, która ma podpisaną umowę z parafią. Osoba mająca zamiar postawienia nagrobka musi okazać się pisemną zgodą osoby sprawującej opiekę nad mogiłą.
16. Na terenie cmentarza mogą wykonywać swą działalność firmy pogrzebowe i kamieniarskie, które mają podpisaną stosowną umowę z parafią. Firmy te ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody materialne powstałe wskutek ich działalności.
 
ks. Rafał Nowak - zarządca

REGULAMIN OPŁAT CMENTARNYCH
PARAFII PW. ŚW. AUGUSTYNA
W CZAPURACH


1. Punktem odniesienia zgodnie z postanowieniami 69 Synodu Archidiecezji Poznańskiej jest wysokość zasiłku pogrzebowego, określonego na dzień 01.03.2011 na kwotę 4.000 zł. Co roku, 1 stycznia, będzie ta kwota korygowana.

Statut 1000: „Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza. Wysokość pokładnego wynosi 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS. Opłata za miejsce na grób o mniejszych wymiarach, przeznaczony dla dziecka do 6 lat lub dla pochówku urnowego, wynosi 50% kwoty pokładnego.”

Statut 1002: „Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu. Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat lub inny, krótszy, uzgodniony z zarządem cmentarza okres. Wysokość składanej opłaty za 20 lat wynosi 10% zasiłku pogrzebowego lub jest proporcjonalnie umniejszona, w zależności od uzgodnionego, krótszego okresu prolongaty.”

Statut 1004: „Wysokość opłaty za miejsce, na którym będzie stawiany grobowiec ziemny, zależy od decyzji proboszcza parafii będącej właścicielem cmentarza, jednak nie powinna ona przekraczać pięciokrotności sumy pokładnego dla grobu ziemnego na danym cmentarzu. Prolongata użytkowania grobowca powinna być dokonana po 99 latach od jego powstania. Jej wysokość jest równa aktualnej opłacie za miejsce na grobowiec.”

2. Opłata cmentarna zawiera następujące składniki:

● pokładne (dzierżawa)
● opłata eksploatacyjna (woda, śmieci, itp.)

3. Na cmentarzu parafialnym parafii pw. św. Augustyna w Czapurach możliwe jest chowanie zmarłych w następujący sposób:

● w grobowcach 6 – osobowych
● w grobach ziemnych podwójnych – głębokich (grób 4 – osobowy)
● w grobach ziemnych pojedynczych – głębokich (grób 2 – osobowy)
● w grobach dziecięcych (dla dzieci do lat 6, grób pojedynczy)
● w niszach urnowych (grób pojedynczy)

4. Koszty pochówku w grobowcu (przy alejach głównych):

● budowa – 4.500 zł
● pokładne (30% x 5) – 6.000 zł na 99 lat
● eksploatacja (5%) - 200 zł od osoby na 20 lat
● razem – 10.700 zł

5. Koszty pochówku w grobie ziemnym podwójnym – głębokim (na polu ziemnym):

● pokładne (20%) - 800 zł
● eksploatacja (5%) - 200 zł
● razem – 1.000 zł

6. Koszty pochówku w grobie ziemnym pojedynczym – głębokim (na polu ziemnym):

● pokładne (10%) - 400 zł
● eksploatacja (5%) - 200 zł
● razem – 600 zł

7. Koszty pochówku w grobie dla dziecka do 6 lat (na polu ziemnym):

● pokładne (5%) - 200 zł
● eksploatacja (2,5%) - 100 zł
● razem – 300 zł

8. Koszty pochówku w niszach urnowych (osobne wydzielone pole):

● pokładne (5%) - 200 zł
● eksploatacja (2,5%) - 100 zł
● razem – 300 zł

9. Prolongata miejsc w grobowcu po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (30% x 5) – 6.000 zł po 99 latach
● eksploatacja (5% za każdą osobę w grobowcu na 20 lat) – max. 1.200 zł

10. Prolongata miejsc w grobie ziemnym podwójnym – głębokim po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (10%) - 400 zł na 20 lat albo do następnego pochówku
● eksploatacja (5% za każdą osobę w grobie na 20 lat) – max. 800 zł
● razem – 1.200 zł

11. Prolongata miejsc w grobie ziemnym pojedynczym – głębokim po 20 latach bez pochówku:

● pokładne (5%) - 200 zł na 20 lat, albo do następnego pochówku
● eksploatacja (5% za każdą osobę w grobie na 20 lat) – max. 400 zł
● razem – 600 zł

12. Prolongata miejsca w grobie dziecięcym ziemnym po 20 latach:

● pokładne (2,5%) - 100 zł na 20 lat
● eksploatacja (2,5% za każdą osobę w grobie na 20 lat) – 100 zł
● razem – 200 zł

13. Prolongata miejsca w niszy urnowej po 20 latach:

● pokładne (2,5%) - 100 zł na 20 lat
● eksploatacja (2,5% za każdą osobę na 20 lat) – 100 zł
● razem – 200 zł

14. Ekshumacje – patrz tak jak koszty pochówku, w Księdze Cmentarnej będzie zapisana data ekshumacji

ks. Rafał Nowak - zarządca


 
UWAGA !
Nazwa Wiórek.pl ... (c) jest zastrzeżona .
Strona "wiorek.pl.tl" nie rości sobie żadnych praw do nazwy "Wiórek". Używana jest wyłącznie w celu oznaczenia
lokalizacji i jednoznacznego wskazania miejscowości, którego dotyczą zamieszczane informacje.
Strona "Wiórek.pl" nie reprezentuje żadnej partii politycznej, urzędu ani jednostki samorządowej.
To po prostu strona typu FAN PAGE służąca celom do jakich została powołana przez administratora.

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja